Impressum

Body Soul Mind Shiatsu Therapeutin Elvira Noack

e-mail-adres

www.Shiatsu-Mobil.nl

Disclaimer                                                                                                                          De inhoud van deze website is zorgvuldig gecontroleerd en heroverwogen. Er wordt echter geen aanspraak gemaakt op volledigheid, actualiteit, kwaliteit en juistheid van de hier verstrekte informatie. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade veroorzaakt door het vertrouwen in de inhoud van deze website of het gebruik ervan. Fouten en wijzigingen zijn voorbehouden. Als een gebruiker op deze informatie vertrouwt, gebeurt dit op eigen risico. Communicatie via het contactformulier of per e-mail is meestal niet versleuteld en kan worden ingezien door onbevoegde derden (hackers). De gebruiker accepteert dit en houdt er rekening mee bij het verstrekken van vertrouwelijke informatie. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van deze pagina’s. Het downloaden van gegevens van welke aard dan ook is ook op eigen risico. 

Aansprakelijkheid voor links

Mijn website bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De respectieve aanbieder of exploitant van de pagina’s is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. De gelinkte pagina’s werden op het moment dat ze werden gelinkt gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen. Er is geen illegale inhoud gevonden op het moment dat de link werd gemaakt. Permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Als we ons bewust worden van juridische overtredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Speciale opmerking over de behandelingen                                                                 Om juridische redenen wil ik erop wijzen dat geen van de genoemde therapieën de indruk wekt dat er een belofte van genezing van mijn kant is, of dat verlichting of verbetering van een ziekte gegarandeerd of beloofd is.

Copyright
Copyrightbescherming en gebruik: U mag een privékopie maken voor persoonlijk gebruik. U bent echter niet bevoegd om de materialen te wijzigen en – of door te geven of zelfs zelf te publiceren. Tenzij anders vermeld, liggen de auteursrechten voor teksten bij de eigenaar van deze website. Het is de Nederlandse wetgeving op alle genoemde artikelen geldig.————————————————————————————————————

Privacy Policy (Stand 20.10.2020)

Voor de registratie van persoonsgegevens van patiënten die behandeld worden door Elvira Noack.

Gedurende het verloop van uw behandeling, worden er medische en administratieve gegevens bij gehouden. Dit wordt gedaan in een met de hand geschreven patiëntendossier. Op deze registratie is de Nederlandse Wet bescherming op de Persoonsgegevens (WBP) van toepassing en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet bevat regels met betrekking tot:

– het doel van registratie,

– de aard van de gegevens die worden geregistreerd,

– het beheer van de gegevens,

– de personen die toegang hebben tot die gegevens en

– het inzagerecht van u als patiënt.

Als u therapeut ga ik zorgvuldig met uw gegevens om, daarom is er het volgende reglement:

REGLEMENT:

Het doel van het patiëntendossier is:

1. registratie van de geleverde zorg binnen de praktijk;

2. naslag voor de behandelend therapeut en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen leveren;

3. mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg aan patiënten;

4. mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen;

In het dossier worden de volgende gegevens opgenomen:

*personalia / identificatiegegevens

*financiële en administratieve gegevens

*(para)medisch / psychologische gegevens.

Alleen de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling worden in het dossier vastgelegd.

INZAGERECHT:

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen, of te verwijderen.

BEVEILIGING EN GEHEIMHOUDINGSPLICHT:

1. De gegevens binnen het dossier worden geheim gehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben doordat zij opgeborgen worden in een kast met slot.

2. Behalve Elvira Noack, die u behandelt, kan het in een uitzonderlijk geval voorkomen dat een waarnemer toegang zou moeten krijgen tot de gegevens. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN:

1. Gegevens van patiënten worden niet zonder u toestemming aan derden verstrekt ook niet aan de naaste familie. Als patiënt dient u hiervoor schriftelijk toestemming te geven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

2. Indien gewenst, zal  de therapeut uw verwijzer / huisarts op de hoogte stellen van de voortgang van u behandeling middels een rapportage. Deze kan zowel tijdens als na afloop van uw behandeling plaatsvinden. Daarnaast kan uw therapeut indien dit noodzakelijk is voor uw behandeling mondeling contact hebben met verwijzer/huisarts of medebehandelaars die relevant zijn voor de klachten waarvoor uw zich bij ons heeft gemeld. Dit alleen in overleg met u, of in noodgevallen.

PATIËNTTEVREDENHEID:

Dat u tevreden bent over uw behandeling vind ik heel belangrijk. We stellen een behandelplan op, waar u mee akkoord gaat. Over de vooruitgang, wat u van de behandeling vindt, of er aanpassingen nodig zijn. We blijven met elkaar overleggen of de behandeling het gewenste resultaat geeft en of we doorgaan met de behandelingen.

BEWAARTERMIJN:

Nadat uw behandeling als patiënt afgerond is, worden de gegevens 15 jaar als hiervoor beschreven bewaard.

KLACHTEN:

Natuurlijk doe ik er alles aan om uw behandeling en het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling, of u bent ontevreden over de manier waarop ik met u of uw gegevens ben omgegaan. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Spreek me aan en laat het me weten. Ik zal er alles aan doen om uw klacht serieus te nemen en waar mogelijk op te lossen of te verhelpen.

BEHEER:

Ikzelf, Elvira Noack, praktijkhoudster van Body Soul Mind ben verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de persoonsregistratie en het verwerken van de gegevens bij behandeling.

WIJZIGINGEN:

Wijzigingen in dit reglement worden door de praktijkhoudster aangebracht. Wijzigingen in dit reglement zijn direct nadat ze bekend gemaakt zijn van kracht.